Get Adobe Flash player

Login email

folder_mail

Politica GDPR

POLITICA DE SECURITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE

A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

A TITANIC S.P.R.L.

Subscrisa TITANIC S.P.R.L., persoană juridică română, cu sediul Târgu Jiu, str. Siretului, bloc 17, Parter, judeţul Gorj, având cod de identificare fiscală RO20570340, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0206/2006, e-mail titanicsprl@yahoo.com, reprezentată de către Ana Bârhoată – asociat coordonator, recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal.

Politica de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal, implementată de TITANIC S.P.R.L. se aplică colectării, folosirii, arhivării, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să ni le furnizaţi, cu scopul de a beneficia de serviciile furnizate de subscrisa.

TITANIC S.P.R.L. garantează păstrarea confidenţialităţii datelor personale ale clienţilor săi şi se angajează să trateze cu maximă atenţie şi respect informaţiile personale ale acestora.

Regulamentul 679/2016 defineşte expres noţiunile de „date cu caracter personal” şi „prelucrare”. Astfel:

– „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Un aspect important este faptul că datele personale nu se mai limitează la elemente precum CNP, adresă, nume şi prenume etc., ci aria este mult mai extinsă în noul regulament, cuprinzând şi informaţii legate de localizarea prin GPS, adrese IP, asigurări, adresa de email de la locul de muncă, dacă aceasta este formulată după tipologia prenume.nume@…

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este singura autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care are atribuţii de control, investigaţii şi supraveghere în domeniul protecţiei datelor.

Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, care exercită îndrumarea, coordonarea şi monitorizarea aplicării unitare a legislaţiei în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul structurilor M.A.I.

Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite de TITANIC S.P.R.L. şi care oferă în mod voluntar date cu caracter personal operatorului, îşi manifestă consimţământul/acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

datele personale să poată fi prelucrate în vederea prestării serviciilor operatorului;

– să primească, din partea operatorului, prin email, buletine informative/oferte comerciale etc.;

– datele personale să poată fi prelucrate de către operator, în vederea asigurării securităţii persoanelor, bunurilor acestora, spaţiului operatorului precum şi bunurilor acestuia, prestării serviciilor asumate prin contractele încheiate.

TITANIC S.P.R.L. va păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia informaţiilor solicitate de autorităţile legale competente. TITANIC S.P.R.L. nu va închiria sau vinde baza de date unor terţe părţi.

TITANIC S.P.R.L. procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesăm, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor şi activităţilor noastre.

Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de clienţii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este cazul.

Punem în vederea clienţilor noştri că beneficiază de următoarele drepturi:  dreptul de informare; dreptul de acces la datele personale care vă privesc; dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete; dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe; dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe; dreptul de a depune o plângere la sediul societăţii noastre şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar; dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale; vă rugăm să aveţi în vedere că unele documente/date personale, cum ar fi: numele, prenumele şi codul numeric personal, codul unic de înregistrare, înscrise pe duplicatul adeverinţelor eliberate de societatea noastră, care atestă faptul că aţi avut sau aveţi calitatea de client/salariat vor fi prelucrate/păstrate, în scop de arhivare, în conformitate cu dispoziţiile legale, chiar şi după pierderea calităţii de client/salariat al societăţii noastre; dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către o altă asociaţie profesională – operator de date personale desemnat de dumneavoastră; dreptul de a fi notificat în cazul unei încălcări privind securitatea datelor, de către societatea noastră şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisă prin corespondenţă electronică, la adresa de email: titanicsprl@yahoo.com,  fie prin poştă sau la sediul societăţii noastre, la adresa: Târgu Jiu, judeţul Gorj, str. Siretului, bloc 17, Parter.

TITANIC S.P.R.L. se obligă să răspundă solicitărilor clienţilor, în termen de maxim 30 zile de la data primirii solicitării. Clienţii se pot adresa ANSPDCP, în cazul în care, în termenul mai sus indicat, TITANIC S.P.R.L. nu a răspuns solicitării clientului, privind încălcarea drepturilor mai sus menţionate.

TITANIC S.P.R.L. informează clienţii asupra faptului că, deşi ia toate măsurile necesare pentru a proteja informaţiile personale aflate în custodia şi sub controlul său, este necesar ca aceştia să înţeleagă că societatea nu poate garanta că informaţiile personale nu vor fi dezvăluite niciodată sau accesate într-un mod inadecvat cu prezenta Politică.

TITANIC S.P.R.L. implementează diferite măsuri în efortul de a menţine confidenţialitatea tuturor datelor personale aflate în custodia şi sub controlul său, inclusiv prin acordarea accesului la aceste informaţii doar personalului şi furnizorilor autorizaţi de servicii care au nevoie de aceste informaţii în procesele descrise mai sus în prezenta Politică.

De asemenea, TITANIC S.P.R.L. aduce la cunoştinţa clienţilor săi faptul că, în efortul de a preveni accesul, utilizarea, modificarea sau dezvăluirea neautorizată a informaţiilor personale aflate în custodia şi sub controlul său, foloseşte măsuri de protecţie administrativă, tehnică şi fizică  a datelor cu caracter personal colectate.

Prezenta politica de securitate şi confidenţialitate a datelor personale colectate şi procesate de TITANIC S.P.R.L. se completează cu nota de informare asupra prelucrării datelor cu caracter personal şi cu acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat de clienţi.

 

 

TITANIC S.P.R.L.

Asociat coordonator,

Bârhoată Ana