Get Adobe Flash player

Login email

folder_mail

Informare GDPR

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– În conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) –

 

Stimate client/salariat,

 

TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu, persoană juridică română, cu sediul în Târgu Jiu, str. Siretului, bloc 17, Parter, judeţul Gorj, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0206/2006, având cod de identificare fiscală RO20570340, e-mail titanicsprl@yahoo.com, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale.

Prezenta notă de informare se completează cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul TITANIC S.P.R.L. şi cu dispoziţiile legale în vigoare şi poate fi revizuită de TITANIC S.P.R.L., la anumite intervale de timp, însă nu va crea condiţii mai puţin favorabile clienţilor, din punct de vedere al prelucrării şi protecţiei datelor cu caracter personal. Clienţii vor fi anunţaţi în mod corespunzător, dacă apar astfel de modificări.

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD).

Primiţi această informare în baza relaţiilor comerciale/salariale existente sau viitoare între dumneavoastră şi societatea noastră, prin care ne-aţi indicat datele dumneavoastră personale.

Vrem să vă asigurăm că păstrarea în siguranţă a datelor dumneavoastră personale este deosebit de importantă pentru societatea noastră. Datele dumneavoastră personale (nume, prenume, CNP, serie şi nr. C.I., email, telefon etc.) sunt întotdeauna păstrate în siguranţă. Societatea noastră nu a cedat, nu a vândut şi nu va vinde niciodată datele dumneavoastră unor terţe părţi.

TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu (denumită în continuare societatea noastră) colectează şi prelucrează datele personale ale clienţilor săi, în conformitate cu prevederile legale în materia prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale privind societăţile comerciale, precum şi în conformitate cu prevederile legale privind Codul muncii, respectiv prevederile legale privind organizarea contabilităţii în România.

Datele cu caracter personal (numele şi prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul/adresa; codul numeric personal (CNP); seria şi numărul actului de identitate; semnătura; numărul de telefon; adresa de email; denumirea instituţiei/instituţiilor de învăţământ absolvită(e); seria/numărul diplomei de licenţă; locul de muncă; funcţia/profesia; vechimea în muncă; vechimea/stagiul în profesia de consilier juridic; aptitudinea de a exercita din punct de vedere medical profesia/meseria (dacă este cazul); starea civilă dacă este cazul) au fost obţinute din partea dumneavoastră prin furnizarea datelor în baza relaţiilor comerciale/ completarea şi semnarea cererii de angajare în cadrul societăţii noastre, precum şi din documentele/înscrisurile doveditoare, ataşate cererii de angajare. De asemenea, ulterior, datele dumneavoastră personale au fost/vor fi obţinute din partea dumneavoastră şi prin completarea şi semnarea altor documente/cereri.

Societatea noastră colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri şi interese legitime:

– respectării obligaţiilor legale privind societăţile comerciale/Codul muncii;

– respectării obligaţiilor legale privind contabilitatea şi documentele contabile ale societăţilor comerciale (persoanelor juridice);

– respectării obligaţiilor legale privind arhivarea documentelor societăţilor comerciale (persoanelor juridice);

– prestării serviciilor de vânzare bunuri mobile (prelucrarea datelor se realizează în baza contractelor încheiate cu clienţii);

– prestării serviciilor de lichidări judiciare (prelucrarea datelor se realizează în baza contractelor de prestări servicii semnate de clienţi);

– prestării serviciilor de închiriere bunuri imobile (prelucrarea datelor se realizează în baza contractelor de închiriere semnate cu clienţii, sau semnate de operator cu terţe persoane, proprietari ai spaţiilor închiriate de operator);

– organizării de concursuri;

– activităţii de marketing direct;

– asigurării securităţii bunurilor şi persoanelor, în incinta sediului aparţinând TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu;

– încheierea de procese verbale de licitaţie publică, de adunări ale creditorilor ai A.G.A., în incinta TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu şi la sediile debitoarelor aflate în portofoliul lichidatorului judiciar;

– acordării de beneficii/facilităţi, conform prevederilor legale, statutare sau celor stabilite de hotărârile organelor de conducere ale societăţii noastre;

– informării cu privire la hotărârile adoptate de Adunarea Generală a societăţii noastre;

– informării cu privire la activitatea societăţii noastre;

– în alte scopuri stabilite imperativ de legislaţia în vigoare cu privire la societăţile comerciale.

 

Ce se întâmplă dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de Colegiul Consilierilor Juridici Gorj?

Dobândirea şi păstrarea calităţii de client al societăţii noastre pot fi realizate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriţi să ne furnizaţi informaţiile/datele necesare sau vă opuneţi prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea de a presta serviciile şi derula relaţiile comerciale sau de a accepta cererea dumneavoastră de angajare. În momentul în care TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu primeşte cerere scrisă prin care clientul/salariatul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări, societatea noastră este îndreptăţită să înceteze a mai presta serviciul, respectiv relaţiile de muncă. Totuşi, vă rugăm să aveţi în vedere că unele documente/date personale, cum ar fi: numele, prenumele şi codul numeric personal, codul unic de înregistrare, înscrise pe duplicatul certificatelor/adeverinţelor eliberate de societatea noastră, care atestă faptul că aveţi calitatea de client/salariat, vor fi prelucrate/păstrate, în scop de arhivare, în conformitate cu dispoziţiile legale, chiar şi după pierderea calităţii de client/salariat al societăţii noastre.

Temeiul legal pentru colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este:

– Consimţământul dumneavoastră;

– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

– Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă – cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 16/1996 a arhivelor naţionale – republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, – republicată – cu modificările şi completările ulterioare;

– Actul constitutiv şi statutul societăţii noastre;

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal colectate

Categoriile de destinatari către care societatea noastră are obligaţia legală de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal (nume şi prenumele, codul unic de înregistrare, statusul profesional) sunt:

– autorităţile judecătoreşti, autorităţile fiscale, autorităţi de verificare şi control, în condiţiile stabilite de lege;

– alte autorităţi şi instituţii ale statului, în condiţiile stabilite de lege;

– unor terţi contractaţi de TITANIC S.P.R.L. – furnizorii/partenerii/prestatorii de servicii ai societăţii noastre (serviciul contabil/birou expert contabil, evaluatori bunuri mobile/imobile, societăţi de arhivare, serviciul de găzduire/mentenanţă al(a) site-ului web oficial), în condiţiile stabilite de lege şi cu implementarea tuturor măsurilor necesare asigurării securităţii şi confidenţialităţii acestor date – în scopul îndeplinirii intereselor legitime ale operatorului.

Transferul datelor personale într-o ţară din afara Zonei Economice Europene

Societatea noastră nu va transfera datele personale către alte organizaţii profesionale sau autorităţi aflate în afara Zonei Economice Europene.

 

Păstrarea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate/păstrate pentru perioada de timp cât sunteţi client/salariat al societăţii noastre, precum şi ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispoziţiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date, cum ar fi, de exemplu, dispoziţiile legale ce reglementează arhivarea documentelor sau dispoziţiile legale care reglementează activitatea şi funcţionarea societăţilor comerciale.

 

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de către TITANIC S.P.R.L.

TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră şi prelucrate de către societatea noastră, folosind metodele de securitate adecvate.

Datele personale preluate, prelucrate si arhivate în format fizic, vor fi utilizate doar de personalul operatorului.

Datele personale preluate, prelucrate şi arhivate în format electronic, de exemplu imaginile video şi voce preluate de sistemele de supraveghere sunt accesibile doar şefilor de magazine şi reprezentantului societăţii care asigură mentenanţa sistemelor de supraveghere. Sistemele de supraveghere sunt protejate prin acces cu parolă DVR.

Contrat acestor precauţii, TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obţine acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale

Potrivit Regulamentului European privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

– dreptul de a obţine de la TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu o confirmare că prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal şi dreptul de acces la datele personale care vă privesc;

– dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;

– dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu, când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);

– dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de exemplu, atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);

– dreptul de a depune o plângere la sediul societăţii noastre şi/sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

– dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar;

– dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale; vă rugăm să aveţi în vedere că unele documente/date personale, cum ar fi: numele, prenumele şi codul numeric personal, codul unic de înregistrare, înscrise pe duplicatul adeverinţelor eliberate de societatea noastră, care atestă faptul că aţi avut sau aveţi calitatea de client/salariat vor fi prelucrate/păstrate, în scop de arhivare, în conformitate cu dispoziţiile legale, chiar şi după pierderea calităţii de client/salariat al societăţii noastre;

– dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către o altă asociaţie profesională – operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

– dreptul de a fi notificat în cazul unei încălcări privind securitatea datelor, de către societatea noastră.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisă prin corespondenţă electronica, la adresa de email: titanicsprl@yahoo.com,  fie prin poştă sau la sediul societăţii noastre, la adresa: Târgu Jiu, judeţul Gorj, str. Siretului, bloc 17, Parter.

TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu se obligă să răspundă solicitărilor clienţilor/salariaţilor, în termen de maxim 30 zile de la data primirii solicitării. Clienţii/salariaţii se pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care, în termenul mai sus indicat, TITANIC S.P.R.L. Târgu Jiu nu a răspuns solicitării clientului/salariatului, privind încălcarea drepturilor mai sus menţionate.

 

 

TITANIC S.P.R.L.

Asociat coordonator,

Bârhoată Ana